top of page
Microphone

הצגה בנושא כיבוד הורים

כיבוד הורים
מסיבת חומש

גילאי: 3-12

זמן: שעה

הצגה בנושא כיבוד הורים

זמן שבית המקדש היה עוד קיים, היו לכהן הגדול בגדים נהדרים... ועל חזהו היה בגד מיוחד שנקרא חושן,בו היו קבועות ארבע שורות של אבנים יקרות,לכל אחד משנים-עשר שבטי ישראל אבן יקרה מיוחדת.
והנה קרה שאבדה אבן יקרה מבגדי הכהן הגדול. לקחו חכמי ישראל כסף רב ומטבעות זהב והלכו לקנות אבן יקרה אחרת במקומה.
בהרבה מקומות שאלו:"מי יודע,איפה אפשר לקנות אבן יקרה,גדולה ויפה כמו זאת שאנו צריכים בשביל בגדי הכהן הגדול?" ולא ידעו    אנשים.אך לבסוף פגשו באיש שאמר להם: "בעיר אשקלון גר איש עשיר מאוד ושמו דמא בן נתינה, ולו אבנים יקרות ומרגליות,היפות ביותר בכל הארץ."
הלכו החכמים לעיר אשקלון אל ביתו של דמא בן נתינה ודפקו על הדלת. יצא דמא ואמר להם: "שלום עליכם, חכמי ישראל! מה רצונכם אצלי? "ענו לו החכמים: "שמענו שיש לך אבנים יקרות יפות ואנו רוצים לקנות אצלך. התסכים למכור לנו? הנה הבאנו אתנו מטבעות זהב. ניתן לך מאה מהם בעד אבן יקרה. ותארו לו בדיוק לאיזו אבן הם מתכוונים.
אמר דמא בן נתינה: "טוב, אני מסכים. היכנסו לביתי וחכו רגע ומיד אביא לכם מה שביקשתם."

הלך דמא להביא את האבנים היקרות מן התיבה שבה שמר אותן והנה – התיבה סגורה והמפתחות אינם! נכנס דמא לחדר אחר לחפש את המפתחות ושם ראה כי אביו ישן על המיטה והמפתחות לתיבה מונחים תחת הכר שלו.
חשב דמא בן נתינה: "אם אוציא את המפתחות מתחת לכר, הרי יתעורר אבא. אולי ייבהל ויצטער כאשר יתעורר לפתע. לא, אסור  להעיר את אבא משנתו הטובה! חזר אל החכמים ואמר להם: "לא אוכל למכור לכם את האבן היקרה, כי המפתחות לתיבה שבה הן שמורות מונחים מתחת לראשו של אבא והוא ישן.  חשבו החכמים שאולי הוא אומר כך מפני שהוא רוצה יותר זהב תמורתה. אמרו לו: "אם תמכור לנו את האבן ניתן לך 200 מטבעות זהב במקום המאה שהבטחנו!"
ענה דמא: "לא! אסור להעיר את אבא. אמרו לו החכמים: "אנו זקוקים מאוד לאבן היקרה. ניתן לך 300 מטבעות זהב!"
לא הסכים דמא בן נתינה. ואף כאשר הציעו לו 1000 מטבעות זהב לא שינה את דעתו, אלא אמר: "לא אעיר את אבא בעד כל הזהב שבעולם! ראו החכמים שבאמת לא ימכור להם והלכו משם עצובים.
זמן קצר לאחר מכן התעורר האב משנתו. לקח דמא את המפתחות, פתח את התיבה, הוציא את האבן היקרה והלך מהר אחרי חכמי י אל. כאשר הגיע אליהם ונתן להם את האבן היקרה שביקשו, שמחו שמחה גדולה ורצו לתת לו 1000 מטבעות זהב, כפי שהבטיחו לו לאחרונה, אבל דמא לא קיבל "תנו לי מאה" - אמר להם - "כפי שהבטחתם לי בתחילה. איני רוצה להרוויח מזה שכיבדתי את אבי!"
אמרו החכמים: "צאו וראו איך דמא בן נתינה מכבד את אביו, כי ממנו אפשר ללמוד!"
לאחר שנה, נתן ה' לדמא את שכרו על המצווה הגדולה, ונולדה לו פרה אדומה בעדרו - פרה מסוג מיוחד הנדרשת לעבודת בית המקדש השווה כסף רב. הגיעו החכמים ושילמו לו ישראל בעדה כאותו סכום כסף שהפסיד בשעתו.

WATSUP.png
bottom of page